พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ครั้งที่ 4

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ครั้งที่สี่

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2518  เวลา 10.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิรินธร      เทพรัตนราชสุดา  เสด็จจากสนามบินบ้านทอน  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสไปยังค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทรงเยี่ยมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 812 ณ บ้านไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถูกโจมตีจากผู้ก่อการร้าย

 

ครั้นเสด็จถึงบริเวณที่ตั้งกองร้อยที่ 812 ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านไสหร้า ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง (กองร้อย ตชด.422 ปัจจุบัน) เมื่อเวลา 12.40 น. พันตำรวจโทเปรม ชนะรัตน์ ผู้กำกับการตรวจตระเวนชายแดน เขต 8 กราบบังคมทูลรายงาน  แล้วเสด็จขึ้นฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โจมตีเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2518 เสร็จแล้วเสด็จทอดพระเนตรความเสียหายของวัสดุครุภัณฑ์และตัวอาคารและทอดพระเนตรยุทโธปกรณ์ที่ยึดไว้จากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมวดรถยนต์หุ้มเกราะที่ได้รับความเสียหาย

 

จากนั้นทรงมีพระราชดำรัสแสดงถึงความพอพระราชหฤทัยที่พลขับและพลยิงมีความเฉลียวฉลาด  ตัดสินใจได้เด็ดเดี่ยวในการเข้าประจำรถเมื่อกองร้อยถูกโจมตี  จึงสามารถป้องกันชีวิตเพื่อนตำรวจไว้ได้หลายนาย จากนั้นได้พระราชทานพรและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจให้มีความกล้าหาญและเข้มแข็ง เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาชาติบ้านเมืองไว้ให้แก่อนุชนสืบไป

 

ครั้นเวลา 16.45 น. เสด็จพระราชดำเนินถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นำดอกไม้ธูปเทียนไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุไว้ในพระเจดีย์  นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ครั้งที่ 4

 

จากนั้นเสด็จต่อไปยังโรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (รพ.มหาราช ปัจจุบัน) เพื่อทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โจมตีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 812 เสด็จถึงโรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเวลา 17.00 น. ณ ที่นั่น นายแพทย์จำลอง แจ่มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบังคมทูลถวายรายงาน  จากนั้นได้มีพระราชปฏิสันถารร่วมชั่วโมงเศษกับแพทย์และตำรวจชายแดนที่บาดเจ็บรวม 11 คน และพระราชทานเงินเพื่อเป็นกำลังใจก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมญาติและครอบครัวตำรวจที่บาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอาคารกองร้อย ณ บริเวณโรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 ผศ.ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์

ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ

รายงาน

อ้างอิงจาก : จดหมายข่าว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นบัญชีสู่มรดกโลก ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559